Publikacje

 

Piastowskie-Ksiezne-RegentkiPiastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla synów (koniec XII w. - początek XIV w. Agnieszka Teterycz-Puzio Wydawnictwo „Avalon”, Kraków 2016

Książka jest głosem w dyskusji, dotyczącej pozycji i roli kobiet, odgrywanej na przestrzeni wieków. Opinie o niewielkich prawach kobiet w świecie, w którym rządzili mężczyźni, wpisują się w ogólny schemat myślenia o średniowieczu. Celem książki jest weryfikacja podobnych sądów poprzez zaprezentowanie, w jakim stopniu w świetle obowiązującego prawa na ziemiach polskich w średniowieczu powszechne było przejmowanie rządów przez księżne – wdowy po panujących władcach piastowskich w stosunku do ich małoletnich synów.
Zamiarem Autorki było przedstawienie dwunastu sylwetek księżnych piastowskich oraz przeprowadzenie analizy zakresu sprawowanej przez nie władzy jako opiekunek małoletnich następców tronu i zarządczyń księstw (na Pomorzu, Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce, a także w dzielnicy krakowsko-sandomierskiej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

na-szlakach-dwoch-swiatow-studia-ofiarowane-profesorowi-jerzemu-hauzinskiemuNa szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2016.

Na niniejszą publikację składają się 42 artykuły dedykowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, wybitnemu orientaliście i mediewiście. Są to prace cenionych zarówno w Polsce, jak i na świecie historyków i orientalistów, którzy zechcieli przekazać wyniki swoich badań. Rozprawy zadedykowane profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu poświęcone są kontaktom cywilizacji zachodniej z kręgiem cywilizacji wschodniej, ruchowi krucjatowemu, kontaktom międzyreligijnym i wszelkim przejawom przekraczania granic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

via-viatores-quaerit mobilnosc-spoleczna-w-dziejach-krajow-grupy-wyszehradzkiejVia viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszechradzkiej, red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Lech Kościelak, Ewa Łączyńska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2016

W 2016 r. upłynęło 25 lat od powstania tzw. Grupy Wyszehradzkiej czyli zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Niewątpliwie warto przyjrzeć się relacjom państw z grupy wyszehradzkiej, dotyczącym szeroko rozumianej polityki, kultury i gospodarki także w przeszłości. Niniejszy tom poświęcony wszelkim aspektom podróżowania w Europie środkowej - dawniej i dziś, rozpoczyna cykl wydawniczy, który da możliwość wymiany poglądów na te tematy naukowców z krajów grupy wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Mottem tego tomu są słowa św. Augustyna: „Via viatores quaerit” czyli „Droga potrzebuje wędrówców”, zaś symbolem: wizerunek Władysława Jagiełły, władcy, który sam niemało podróżował, rozpoczął też rządy w Europie środkowej - dynastii, której przedstawiciele obok Księstwa Litewskiego władali terytoriami wszystkich państw wchodzących w skład grupy wyszehraddzkiej: Królestwem Polskim, Królestwem Węgier i Królestwem Czech, sami odbywając liczne i dalekie podróże. W tomie zamieszczono artykuły naukowców, reprezentujących nie tylko polskie, ale i zagraniczne ośrodki naukowe, historyków, politologów i socjologów, dotyczące wszelkich zagadnień związanych z podróżowaniem.

 

 

 

 

 

 


 

Czystki-i-terror-na-UkrainieRobert Kuśnierz, Czystki i terror na Ukrainie (1934-1938), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 373

Książka powstała w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”, realizowanym w Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvard University w latach 2013-2014. Monografia omawia okres czystek i Wielkiego Terroru na sowieckiej Ukrainie. Składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zarysowano sytuację polityczną w USRS przed i po zabójstwie Siergieja Kirowa. Następny – najbardziej obszerny – dotyczy lat 1937-1938. W rozdziale trzecim starano się przybliżyć reakcję społeczeństwa na prowadzoną przez bolszewików politykę.

Link do wydawnictwa: http://marszalek.com.pl/sklep/produkt/4574/czystki_i_terror_na_ukrai.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Dzieje-KoszalinaKacper Pencarski (współautor), Dzieje Koszalina, t. I do 1945 roku, red. R. Gaziński, E. Włodarczyk, Koszalin 2016

Publikacja „Dzieje Koszalina. Tom I do 1945 r.” wydana została z okazji jubileuszu 750-lecia Koszalina pod redakcją naukową prof. Radosława Gazińskiego i prof. Edwarda Włodarczyka. Dr Kacper Pencarski jest autorem rozdziału pt. „Dwudziestolecie międzywojenne, druga wojna światowa (1918-1945)”, w którym znajdują się informacje dotyczące m.in. zagadnień politycznych, gospodarczych oraz specyficznych uwarunkowań dotyczących Koszalina. Wśród autorów znaleźli się także: prof. Marian Rębkowski („Zanim powstało miasto”), dr Rafał Simiński („Czasy średniowiecza”), dr hab. Paweł Gut („Okres brandenbursko-pruski”). Uroczysta promocja książki uświetniona została obecnością m.in. Prezydenta Koszalina Piotr Jedliński, biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko, radni Koszalina oraz mieszkańcy miasta.

 

 

 

 

 

 

 


 

PArmenia-dziedzictwoaweł Nieczuja-Ostrowski (red.) Armenia: dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016

Książka stanowi próbę rozpoznania i wyjaśnienia głównych czynników generujących polityczną aktywność współczesnej Armenii i Ormian, zwłaszcza w sferze stosunków międzynarodowych, a tym samym bilansu ćwierćwiecza niepodległości. Autorzy, uczeni o dużym dorobku w zakresie badań państw i narodów Kaukazu i obszaru poradzieckiego, w poszczególnych rozdziałach dokonują opisu współzależności geopolitycznych kraju, kształtowania systemu politycznego i procesu transformacji ustrojowej współczesnej Armenii, jej miejsca wobec przemian kulturowo-cywilizacyjnych, kwestii zagłady narodowej w polityce państwa, oddziaływania diaspory ormiańskiej, spraw gospodarczych, a w tym przestrzeni energetycznej oraz problemu Górskiego Karabachu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kaszubi-i-slupski-proces-jana-baueraWojciech Skóra, Kaszubi i słupski proces Jana Bauera w 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim (część 1), Poznań-Słupsk 2016, ss. 367.

Podczas wyjątkowo mroźnych dni lutego 1932 roku w Słupsku odbył się proces Jana Bauera, polskiego nauczyciela i działacza narodowego. Była to jedna z najważniejszych rozpraw politycznych Polaków w Niemczech. W istocie był to proces pokazowy, a więc rodzaj demonstracji propagandowej, mający uderzyć w Kaszubów i zahamować coraz skuteczniejsze działania Polaków w północno-wschodnich Niemczech. Na ławie oskarżonych nie zasiadał działacz szkolnictwa polskiego, lecz cała koncepcja rozwoju oświaty. Rozwój szkolnictwa na rubieżach Kaszub został powstrzymany, a następnie większość placówek oświatowych zlikwidowano. Wielu Kaszubów zastraszono, a przemiany nazistowskie, które rozpoczęły się w Rzeszy kilkanaście miesięcy później, jedynie utrwaliły ten stan.
Książka omawia przyczyny i przebieg tych wydarzeń. Uzupełnieniem jest kilkudziesięciostronicowe sprawozdanie z procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan-Paweł-II-wobec-konfliktu-zbrojnego-na-BalkanachJan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia Górzna, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016

Ogrom wypowiedzi zebranych w niniejszym tomie wskazuje, że Jan Paweł II nieustannie starał się zapobiec konfliktowi zbrojnemu na Bałkanach. Autor¬ka zebrała dokumenty papieskie z wersji polskiej miesięcznika „L’Osservatore Romano” z lat 1991–2003. Autorka ufa, że zbiór wypowiedzi i przemówień papieskich przyczyni się do kształtowania postawy akceptacji i szacunku wobec wyznawców różnych religii. Niniejszy temat badawczy może doprowadzić do głębszego zainteresowania nauczaniem społecznym papieża Jana Pawła II, które z całą pewnością odgrywało istotne znaczenie dla wzmocnienia światowego pokoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaangazowanie-Jana-Pawła-IISylwia Górzna, Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016

W pracy zostały zaprezentowane dyplomatyczne, charytatywne i religijne działania Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz pokoju na Bałkanach. Stanowi ona pierwszą w literaturze próbę całościowego spojrzenia na działalność Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwiązania konfliktu bałkańskiego. Pontyfikat wnosił nowe elementy do teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, pociągając za sobą uaktywnienie różnych form działalności dyplomatycznej. Papież podejmował niezliczone próby mediacji, aby wyeliminować konflikty zbrojne ze stosunków międzynarodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jan-Poszakowski historykJustyna Żukowska, Jan Poszakowski – historyk z czasów saskich, Słupsk 2016, ss. 278

Książka stanowi omówienie twórczości historycznej Jana Poszakowskiego - jezuity, teologa, historyka i pedagoga z czasów saskich. Teksty te nie doczekały się dotychczas odrębnej monografii, co czyni niniejszą pozycję pożądaną w historiografii. Autorka omawia w poszczególnych rozdziałach życie i działalność jezuity na tle epoki oraz innych tekstów historycznych tamtych czasów. Do najważniejszych dzieł Jana Poszakowskiego możemy zaliczyć dzieje wyznań protestanckich oraz nowy typ kalendarzy polityczno-historycznych. Omawiany autor wniósł znaczny wkład w edukację ówczesnego społeczeństwa, co na kartach niniejszej książki jest rzetelnie udowodnione.